Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Vaikų priėmimo tvarka

VAIKŲ REGISTRACIJA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGAS

Vaikų registracija į ikimokyklinio ugdymo įstaigas vyksta el. būdu:  https://idarzeli.kaunas.lt/

Jei neturite galimybių į darželį registruotis el. būdu, prašymą galite pateikti įstaigoje antradieniais  8.00-15.00 val.

Vaikų priėmimo registracijos klausimais kreiptis į dokumentų specialistę tel. +370 37 377528 arba +370 672 89 827


VAIKŲ PRIĖMIMAS

Vaikų priėmimas vykdomas vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu

TĖVŲ (įtėvių, globėjų) PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Tėvai (įtėviai, globėjai) pildo nustatytos formos prašymą (Aprašo priedas) priimti vaiką į švietimo įstaigą ir jį pateikia elektroniniu būdu adresu https://idarzeli.kaunas.lt arba bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės duomenų tvarkymą (toliau – švietimo įstaigos Savivaldybės duomenų bazės tvarkytojas).

Prašyme priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę (toliau – prašymas) nurodoma:

  1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
  2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
  3. tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d. (dėl svarbių priežasčių tėvai (įtėviai, globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, nuo kurios pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę). Jeigu švietimo įstaigoje yra laisvų vietų, registruoti galima ir ne nuo mokslo metų pradžios;
  4. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
  5. duomenys apie tėvus (įtėvius, globėjus);

Prašymas nepriimamas, jeigu jame pateikti ne visi ar neteisingi duomenys.

 

Informaciją apie laisvas vietas darželiuose galite sužinoti adresu:  https://idarzeli.kaunas.lt/z.php


INFORMACIJA DĖL KAUNO MIESTE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS

Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai (įtėviai, globėjai), norintys gauti siuntimą į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, pateikia nurodytus dokumentus Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai Siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupei adresu: J. Gruodžio g. 9, Kaunas, arba el. paštu svietimo.skyrius@kaunas.lt

Siuntimas išduodamas, jeigu yra abi šios sąlygos:

  • Vaikas užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ne mažiau kaip 6 mėnesius ir nepateko nė į vieną iš dviejų vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktų Savivaldybės  švietimo įstaigų.
  • Vaiko ir abiejų jo tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki prašymo išduoti Siuntimą pateikimo dienos.

Siuntimas neišduodamas:

  • Yra laisvų vietų ikimokyklinio ugdymo programą vykdančiose Savivaldybės švietimo įstaigose, esančiose seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje (pagal tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruotą gyvenamąją vietą) ar gretimose kitų seniūnijų aptarnaujamose teritorijose;
  • Nėra laisvų vietų Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programą.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, TVARKOS APRAŠAS


Skip to content