Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Mokestis už darželį

Mokestis už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą susideda iš mokesčio už maitinimą ir mokesčio už ugdymo sąlygų tenkinimą:

1. mokestis už maitinimą – atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas vaikų dienos maitinimo kainos dydis. Šis mokestis skiriamas vaikų maisto produktams įsigyti ir išlaidoms, susijusioms su mitybos proceso tobulinimu, apmokėti;

2. mokestis už ugdymo sąlygų tenkinimą – mokyklos edukacinėms erdvėms įrengti, bendrojo naudojimo ugdymo priemonėms įsigyti, edukacinių renginių ir higienos paslaugoms, susijusioms su vaikų higienos poreikių užtikrinimu, apmokėti skiriamos lėšos. Vaiko tėvai (įtėviai, globėjai) moka 1 Eur dydžio mokestį už ugdymo sąlygų tenkinimą už kiekvieną vaiko lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Mokestis už vaikų, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą yra mokestis už maitinimą – atskiru Savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas vaikų dienos maitinimo kainos dydis.

 

Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) mokesčio, nurodyto Aprašo 3 ir 4 punktuose, nemoka, jeigu vaikas nelanko mokyklos šiais atvejais:

1. dėl ligos – pirmą dieną (po ligos) atvedus vaiką į mokyklą ir pateikus tėvų (įtėvių, globėjų) rašytinį paaiškinimą;

2. tėvų (įtėvių, globėjų) kasmetinių atostogų metu, pateikus argumentuotą prašymą;

3. vaiko vasaros atostogų metu ne trumpiau kaip vieną savaitę (birželio–rugpjūčio mėnesiais), pateikus argumentuotą prašymą;

4. motinos (įmotės, globėjos) nėštumo ir gimdymo atostogų metu, pateikus argumentuotą prašymą;

5. tėvų (įtėvių, globėjų) nemokamų atostogų ar prastovų metu, pateikus argumentuotą prašymą;

6. jeigu tėvai (įtėviai, globėjai) dirba pagal kintamą darbo grafiką, pateikus argumentuotą prašymą;

7. dėl ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliosios situacijos, esant –20ºC ir žemesnei oro temperatūrai ar +30ºC ir aukštesnei oro temperatūrai;

8. kai mokykla uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbtos epidemijos;

9. nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.) – ne ilgiau kaip tris dienas, pateikus argumentuotą prašymą.

Tėvai (įtėviai, globėjai),vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos vykdymo pažymą, mokesčio nemoka 2, 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais, jeigu pateikia savo tai patvirtinančius dokumentus.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų maitinimo paslaugų (dienos maitinimo normos) mokestį už kiekvieną vaiko lankytą ir nepateisintai nelankytą dieną:

1. lopšelio grupės vaiko: pusryčiai – 0,65 Eur, pietūs – 1,10 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,35 Eur, vakarienė – 0,65 Eur, naktipiečiai – 0,30 Eur;

2. darželio grupės vaiko: pusryčiai – 0,70 Eur, pietūs – 1,30 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,40 Eur, vakarienė – 0,70 Eur, naktipiečiai – 0,30 Eur;

3. priešmokyklinės grupės vaiko: pusryčiai – 0,70 Eur, priešpiečiai arba pavakariai – 0,40 Eur, vakarienė – 0,70 Eur, naktipiečiai – 0,30 Eur;

4. priešmokyklinės grupės vaiko pietūs, jeigu nėra poreikio naudotis nemokamai skiriamais pietumis ir vienas iš vaiko tėvų, globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų informavo ir patvirtino, kad atsisako skirtos šios paramos, – 1,93 Eur.

DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE


 

INFORMACIJA APIE MOKĖJIMĄ UŽ DARŽELĮ

Įmokas už darželį galima mokėti Jūsų pasirinktame banke. Mokant įmokas internetu mokėjimo paskirtyje būtina vaiko vardą ir pavardę, mokėtojo kodą.

kvitas

 

 

Skip to content