Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Asmens duomenų apsauga

Čia pateikiame informaciją apie tai, kokius asmens duomenis Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ (toliau – Įstaiga) tvarko ar gali tvarkyti, kam juos perduoti ir kiek laiko saugo. Taip pat čia rasite informacijos apie Jūsų teises, susijusias asmens duomenimis.

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Baltų pr. 49, LT-48233 Kaunas arba el. paštu duomenys@ausrine.lt, tel. +370 37 377 528.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

 • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ Duomenų apsaugos pareigūną:

tel.:  +370 37 377 528
el. p. duomenys: duomenys@ausrine.lt

 

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 • Jeigu asmuo nesutinka su Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. +370 5 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

 

Kauno lopšelio darželio „Aušrinė“ asmens duomenų apsaugos pareigūnas – dokumentų specialistė, tel. nr. +370 37 377 528, duomenys@ausrine.lt

Pranesimas darbuotojams apie asmens duomenu tvarkyma

Pranesimas tevams (kitiems įstatyminiams atstovams) apie asmens duomenu tvarkyma

Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ asmens duomenų saugumo pažeidimo aptikimo, sustabdymo ir pranešimas apie juos tvarkos aprašas Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės   Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio-darželio „Aušrinė“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės    Peržiūrėti dokumentą

Skip to content