Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191640865

Kauno lopšelis-darželis „Aušrinė“

Išorinio vertinimo rezultatai

Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, Vidaus audito skyriaus ir kitų institucijų išvados.

  • Kauno departamento visuomenės sveikatos saugos kontrolė 2018 m. gegužės 14 d. periodinės kontrolės metu vadovaujantis higienos normos HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016  ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo” atliko patikrinimą.

Išvados: HN 75:2016 5.1, 5.3, 5.4, 86.2, 86.3 papunkčių ir 7, 28, 61 punktų pažeidimai.
Atlikti darbai: 1. Kūdikių grupei priskirta šalia esanti papildoma žaidimų  patalpa (29,78 kv. m.), kurioje įrengta šilto-šalto vandens kriauklė bei vienkartiniu rankšluosčių laikiklis. Vienu metu su vaikais dirba du pedagogai 2. ,,Žiogelių” grupėje priskirta žaidimų patalpa ir vienam vaikui skiriamas 5,53 kv.m. grupės patalpų/erdvių plotas. 3. Vaikų skaičius grupėse 2018 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuotas, vykdant 2018 m. gegužės 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 35-3196, kuriame pagal turimą plotą, mūsų įstaigai maksimalus leistinas vaikų skaičius – 251.

  • Kauno valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2016 m. kovo 23 d. planine tvarka patikrino atitikties higienos, laikymo sąlygų, saugos, ženklinimo, personalo higienos, tinkamumo vartoti terminų, kokybės, savikontrolės, atsekamumo reikalavimams vertinimą.

Išvados: 1. Atlikti dalinį patalpų grindų remontą. 2. Valymo – dezinfekavimo darbus registruoti pagal parengtą darbų atlikimo grafiką.
Atlikti darbai: Visi trūkumai pašalinti iki 2016 m. gegužės 30 d. Apie nurodymų įvykdymą Kauno VMVT informuota raštu.

  • Kauno visuomenės sveikatos centras 2016 m. balandžio 28 d. periodinės kontrolės metu vadovaujantis higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2010 m. balandžio 22 d. Nr. V-313 (toliau HN 75:2010) ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu“ atliko patikrinimą.

Išvados: HN 75: 2010 p. 9 ir 42 pažeidimai.
Atlikti darbai: 1. Langų ribotuvai įrengti visose pirmo aukšto grupėse. 2. Vaikų skaičius grupėse 2016 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuotas, vykdant 2016 m. birželio 1d. Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymą Nr. 35-380, kuriame pagal turimą plotą, mūsų įstaigai maksimalus leistinas vaikų skaičius – 272.

Skip to content